POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Legislativa - Doklady a náležitosti

Nárok na pracovní volno

Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy

3 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte
2 dny při obstarávání pohřbu jinému rodinnému příslušníkovi nebo osobě bydlící s těmito ve společné domácnosti

Přesné znění příslušného právního předpisu:

Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Úmrtí.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na

a) dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

b) jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob

c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Pokud potřebujete pro zaměstnavatele

vystaví Vám jej naše pohřební služba na požádání v kanceláři, kde byl pohřeb sjednáván

Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb., vydá úřad matriky do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list

Lze jej vyzvednou osobně, nebo nechat doručit poštovním úřadem – doporučeným dopisem.

 

Doklady pro vydání úmrtního listu:

 

Nárok na pohřebné

Jednorázový nárok na dávku státní sociální podpory – pohřebné ve finanční výši Kč =5 000,-- uplatňuje osoba, která vypravila pohřeb

a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Žádost na dávku státní sociální podpory – pohřebné se podává na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého pobytu vypravitele pohřbu.

K žádosti o pohřebné se přikládá:

Pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dovršilo 15 let

Důchod vdovský a vdovecký

Žadatel uplatňuje nárok u Správy sociálního zabezpečení podle místa svého trvalého bydliště.

K žádosti o vdovský/vdovecký důchod se přikládá:

Vdovy/vdovci po zaměstnancích uplatňují nárok na důchod u zaměstnavatele zemřelého.

Podmínky nároku na důchod vdovský a vdovecký

(§ 49, 50 Zákona o důchodovém pojištění)

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který

Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.


Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro nárok muže na vdovecký důchod.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu

 (§ 51 Zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení).

Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Důchod sirotčí

K žádosti o sirotčí důchod se přikládá:

Podmínky nároku na důchod sirotčí

(§ 52 Zákona o důchodovém pojištění)

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li

Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů.

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu.

Výše důchodu sirotčího

 (§ 53 Zákona o důchodovém pojištění)

Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry.

Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou.

Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

 

Přepis změny stavu v občanském průkazu

K žádosti o nový občanský průkaz se přikládá:

Službu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu městské části v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

Dědické řízení

Dědické řízení zajišťuje příslušná notářská kancelář dle místa trvalého bydliště zesnulého, která sama písemně vyzve vypravitele pohřbu k pozůstalostnímu jednání.

Doklady potřebné k dědickému jednání:

 

Pozn.:  Výše uvedené informace o nárocích nutno ověřit na příslušných úřadech.

 

Ke stažení:

Reklamační řád

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš