POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Rada města Jičína vydává podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění tento:

Řád veřejného pohřebiště

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště v souladu s § 16 a násl. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a změně některých zákonů (dále jen zákon).
 2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím správce - Technických služeb města Jičína, IČO 64814467,  Jičín, Textilní  955, zastoupených ředitelem Ing. Čeňkem Strašíkem.
 3. Řád upravuje provoz pohřebišť: Jičín – hlavní hřbitov, Jičín – urnový háj, Zebín, Robousy, Popovice.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

říjen   -   březen       7 – 19 hod.

duben    -  září         7 – 20 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosové nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
 3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 6. Motorová vozidla (s výjimkou vozidel správce pohřebiště) mohou na pohřebiště pouze s prokazatelným (písemným) souhlasem správce a to pouze ve všední dny od 7.00 do 14.00 a mimo hodiny konání obřadu, kdy je ohrožena bezpečnost veřejnosti čekající na smuteční obřady. Zcela zakázán je vjezd vozidel v době konání pohřbu do země, kdy by byl hrubě rušen přímo průběh obřadu.
 7. V sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i v týdnu před 2.11. a přímo 2.11. každého roku je taktéž vjezd vozidel zakázán.
 8. Vjezd vozidel bude povolován jen na dobu nezbytně nutnou a rovněž tak pouze pro účely nezbytně související s provozem pohřebiště.
 9. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových  míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
 10. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 11. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty, z těchto míst odstranit.
 12. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 13. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
 14. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 15. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření dodržovat.
 16. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho předchozího souhlasu.
 17. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., a právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 18. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce podnikatelskými subjekty pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. V případě prací, při kterých vzniká jakýkoliv odpad, je zhotovitel těchto prací povinen tento odpad likvidovat (tj. odvézt mimo pohřebiště na určená místa pro jejich likvidaci) na vlastní náklady. V případě přerušení prací ještě před tímto přerušením. Je zakázáno k tomuto využívat odpadové nádoby správce. Správce pohřebiště si může vyžádat od zhotovitele prací na pohřebišti příslušné doklady potvrzující likvidaci výše uvedených odpadů.
 19. Při odvozu jakékoliv části hrobového příslušenství z pronajatého hrobového místa je nutné tuto skutečnost oznámit správci. Ta samá povinnost platí i v opačném případě.
 20. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce tj. pověřený zaměstnanec TS Jičín.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b) pohřbívání

c) provádění exhumací

d) ukládání, vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e) pronájem hrobových míst

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

 

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Správce pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce či úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa  nebo  hrobového zařízení  vinou  správce pohřebiště a  vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
 2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 2. Do veřejné zeleně pohřebiště, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
 3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
 4. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
 5. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
 6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7 a zákonem.
 7. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Ukládání a evidence uren s tímto spojená přináleží pouze správci pohřebiště (jeho pověřeným zaměstnancům).
 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to       - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna  poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem
 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách před uplynutím tlecí doby může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů je stanovena rozhodnutím KHS – územní pracoviště Jičín takto: Jičín – hlavní hřbitov 15 let, Zebín 13 let, Robousy 15 let, Popovice 15 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky pro provádění prací na pohřebišti

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví.

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

Správce pohřebiště uděluje písemný souhlas se zřízením hrobky, hrobu či hrobového příslušenství k jakýmkoliv dalším pracím na pohřebišti, dále rovněž stanovuje:

- dobu výstavby hrobky

- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

- podmínky používání komunikací pohřebiště

- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

- povinnost dozoru při výstavbě

- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

Písemný souhlas je udělen na základě žádosti vlastníka hrobu, hrobového místa, hrobky a dalšího zařízení na pohřebišti.

Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

- způsoby a cyklus revizí hrobky

Každá činnost na pohřebišti bude řádně evidována, veškerou dokumentaci spojenou se zřízením hrobky, hrobového místa a dokumentaci k dalším pracím na pohřebišti je správce pohřebiště povinen archivovat (z důvodů zamezení jakýchkoliv reklamací či stížností, tak pro případy dohledání zhotovitele pro potřeby obyvatel, ale i kontrolních orgánů).

Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým   

  místům

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců

  hrobových míst

- zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

Okolí nového či opravovaného hrobového místa je zhotovitel prací povinen uvést do

původního stavu nejdéle do 48 hodin po ukončení prací a toto oznámit (písemnou formou) správci pohřebiště.

 

                                                                                        Ing. Čeněk Strašík

                                                                        ředitel Technických služeb města Jičína

 

V Jičíně dne  02.11.2015

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš